Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Nawigacja

Artykuły: Nowości dotyczące rynku tytoniu

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szykuje zamach na uprawę tytoniu w Polsce

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szykuje zamach na uprawę tytoniu w Polsce

Projekt wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) może doprowadzić do całkowitej likwidacji uprawy tytoniu w Europie.

WHO proponuje ograniczenie lub całkowite zakazanie stosowania dodatków polepszających smak i zapach papierosów. Jeśli przepisy te wejdą w życie uprawa tytoniu typu Burley oraz Virginia całkowicie upadnie, gdyż bez dodatków z tych tytoni nieda się wyprodukować papierosów. W związku z tym na stacjach wykupu tytoniu podpisywane będą petycje przeciwko wprowadzeniu tych przepisów. Petycje te zostaną złożone na Kongresie "UNITAB" w Krakowie i przekazane do Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Prosimy wszystkich plantatorów o podpisywanie petycji !!!!

 

wzór petycji:

 

Porozumienie ramowe na rzecz walki z paleniem tytoniu:

BŁĘDNA POLITYKA WHO - doprowadzi do utraty setek tysięcy miejsc pracy, bez osiągnięcia celu zdrowotnego!

 

Ochronę zdrowia publicznego i zatrudnienie w rolnictwie da się pogodzić

Podczas gdy europejscy producenci tytoniu przechodzą trudne chwile – między innymi z powodu likwidacji wsparcia bezpośredniego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej – projekt wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) może doprowadzić do całkowitego zarzucenia uprawy tytoniu w Europie.

W projekcie poddanym pod dyskusję stronom Konwencji Ramowej o Ograniczaniu Używania Tytoniu (FCTC), WHO proponuje zakazać lub ograniczyć stosowanie dodatków w papierosach (propozycja dyrektyw wykonawczych FCTC, artykuły 9 i 10).

Decyzja ta doprowadziłaby do wycofania z rynku papierosów typu amerykańskiego, produkowanych z tradycyjnych mieszanek tytoni: Virginia, Burley i odmian orientalnych, które stanowią zdecydowaną większość odmian uprawianych w Europie, w tym w Polsce. Jednocześnie, jest mało prawdopodobne, że dzięki tej propozycji spadnie konsumpcja tytoniu. WHO sama stwierdza też, że zakaz stosowania dodatków nie spowoduje, że papierosy będą mniej szkodliwe. Jaki jest więc cel?

Jeżeli europejski tytoń nie znajdzie zbytu, przyszłość 90 000 rolników i 400 000 pracowników sezonowych – żyjących w najuboższych regionach Europy – stanie pod znakiem zapytania!

W oczekiwaniu na czwartą sesję Konferencji Stron, przewidzianą na 15-20 listopada, sygnetariusze niniejszej petycji apelują do Komisji Europejskiej i Państw Członkowskich o rozważenie alternatywnych rozwiązań, które pozwoliłyby pogodzić cele ochrony zdrowia publicznego i utrzymanie zatrudnienia na terenach wiejskich – na przykład dzięki akcjom edukacyjnym w celu ochrony młodzieży lub zakazaniu wprowadzania na rynek papierosów o owocowym smaku i aromacie, tak jak ma to już miejsce we Francji i Stanach Zjednoczonych.

 

IMIĘ I NAZWISKO:…………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

ZAWÓD / SPRAWOWANA FUNKCJA:………………………………………………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ:………………………………………………………………………………………………………..

REGION:………………………………………………………………………………………………………..............

KRAJ:………………………………………………………………………………………………………...................

PODPIS:………………………………………………………………………………………………………...............


Wsparcie specjalne z tytułu poprawy jakości produktów rolnych w sektorze tytoniu

I. Wsparcie SPECJALNE Z TYTUŁU POPRAWY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH W SEKTORZE TYTONIU

(art. 68 ust. 1 lit. a pkt ii)

1. Podstawa prawna

Art. 68 ust. 1 lit. a pkt. ii rozporządzenia Rady (WE) Nr 73/2009: wsparcie specjalne z tytułu poprawy jakości produktów rolnych – sektor tytoniu.

2. Sektor

Program wsparcia obejmuje rolników będących producentami surowca tytoniowego wysokiej jakości, którzy zawarli umowy na uprawę z zatwierdzonymi pierwszymi przetwórcami. Dopuszcza się możliwość zawarcia tej umowy za pośrednictwem grupy producentów tytoniu.

3. Czas realizacji

Program będzie realizowany w latach 2011 - 2013.

4. Cele programu

Celem programu jest poprawa jakości produkowanego w Polsce surowca tytoniowego, poprzez wsparcie bezpośrednie produkcji surowca tytoniowego najwyższych klas poszczególnych grup odmian.

5. Warunki przyznania wsparcia

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację wsparcia w Polsce będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Niemniej jednak kontrole skupu surowca tytoniowego będą mogły zostać powierzone Agencji Rynku Rolnego, która dotychczas zajmowała się administrowaniem instrumentami związanymi z rynkiem tego surowca, w tym krajowymi płatnościami uzupełniającymi dla producentów surowca tytoniowego.

Uprawnionym do otrzymania wsparcia jest producent surowca tytoniowego, spełniający warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej, dostarczający do zatwierdzonego punktu odbioru tytoń spełniający wymagania jakościowe określone w pkt 5.1, wyprodukowany w rejonie uprawy tytoniu, na podstawie umowy na uprawę zawartej z zatwierdzonym pierwszym przetwórcą surowca tytoniowego, w tym również za pośrednictwem grupy producentów tytoniu. Rejony uprawy tytoniu określone zostaną w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i będą  obejmowały dotychczasowe, tradycyjne rejony uprawy tego surowca, tj: rejon lubelsko – podkarpacki, rejon świętokrzysko – małopolski, rejon kujawsko – pomorski, rejon mazurski oraz rejon dolnośląski.

      Płatnością objęty jest tytoń skupiony w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku zbioru, spełniający wymagania jakościowe określone w programie, co potwierdza dowód skupu wydany przez jednostkę skupującą.

Wniosek o przyznanie wsparcia składany będzie w Biurach Powiatowych ARiMR w terminie od 15 marca do 15 maja danego roku. Zgodnie z art. 19 (3) rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 wniosek ten będzie składany wraz z wnioskiem o jednolitą płatność obszarową. Do wniosku dołączona będzie kopia umowy na uprawę zawarta z zatwierdzonym pierwszym przetwórcą, w tym również za pośrednictwem grupy producentów tytoniu.

5.1 Wymagania jakościowe

We wszystkich grupach odmian tytoniu nie dopuszcza się liści zanieczyszczonych materiałami obcymi syntetycznymi, porażonych pleśnią, zgnilizną twardzikową, zmurszałych, zbutwiałych, zgniłych, przemarzniętych, posiadających nienaturalny zapach dla danej odmiany (np. wędzenia, dymu, obory, stęchlizny, pleśni itp.), zawierających kawałki liści. Dopuszczalna zawartość piasku i zabrudzeń: 3%.

Wymagania jakościowe dla tytoniu jasnego – odmiany typu Virginia:

a)                 Liście nadspodakowe, środkowe i podwierzchołkowe.

b)                 Liście pełnożółte z wyjątkiem bladożółtych, jasnopomarańczowe z dopuszczalnym zabarwieniem jasnobrunatnym wynikającym z dojrzałości do 30% blaszki.

c)                  Liście dojrzałe, cienkie do średniomięsistych o elastycznej, otwartej strukturze.

d)                 Dopuszczalna wielkość uszkodzeń mechanicznych: 20%.

e)                 Dopuszczalna wielkość uszkodzeń chorobowych: 10%.

f)                    Maksymalna wilgotność: 19%.

Wymagania jakościowe dla tytoniu jasnego – odmiany typu Burley:

a)                 Liście nadspodakowe, środkowe i podwierzchołkowe.

b)                 Liście o jednolitym kolorze, intensywnej jasnobrunatnej barwie do czerwonobrunatnych i brunatnych.

c)                  Liście dojrzałe, cienkie do średniomięsistych o otwartej, porowatej strukturze.

d)                 Dopuszczalna wielkość uszkodzeń (mechanicznych i chorobowych): 20%.

e)                 Maksymalna wilgotność: 21%.

Wymagania jakościowe dla tytoniu ciemnego suszonego powietrzem:

a)                 Liście nadspodakowe, środkowe i podwierzchołkowe.

b)                 Liście o brunatnej, jasnobrunatnej i czerwonobrunatnej barwie.

c)                  Liście o czystym zapachu, bez zapachu dymu, chyba że tytoń jest dowędzany.

d)                 Liście dojrzałe, elastyczne o zwięzłej, otwartej strukturze.

e)                 Dopuszczalna wielkość uszkodzeń (mechanicznych i chorobowych): 20%.

f)                    Maksymalna wilgotność: 21%.

Wymagania jakościowe dla tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia:

a)                 Liście nadspodakowe, środkowe i podwierzchołkowe.

b)                 Liście barwy jasnobrunatnej do ciemnobrunatnej - w przypadku tytoniu niewędzonego.

c)                  Liście intensywnie wędzone o jednolitym intensywnym zabarwieniu ciemnobrązowym - w przypadku tytoniu wędzonego.

d)                 Liście dojrzałe o otwartej, porowatej strukturze.

e)                 Dopuszczalna wielkość uszkodzeń (mechanicznych i chorobowych): 20%.

f)                    Maksymalna wilgotność: 23%.

6. Poziom wsparcia

Zgodnie z art. 69 ust. 4 rozporządzenia Rady nr 73/2009, w związku z art. 69 ust 9 oraz art. 131 ust. 3 tego samego rozporządzenia, wsparcie przewidziane w art. 68 ust. 1 lit. a pkt ii ograniczone jest do 3,5% pułapu krajowego, który dla Polski, zgodnie z Załącznikiem VIII rozporządzenia 73/2009, dla roku 2013 wynosi 3 044 518 000 euro. Na wsparcie specjalne, o którym mowa w art. 68 ust. 1 lit. a pkt ii możliwe jest zatem przeznaczenie kwoty 106 558 130 euro rocznie (3 044 518 000 x 3,5%). Po uwzględnieniu kwot przeznaczanych na finansowanie trzech innych mechanizmów wsparcia specjalnego (łącznie 66,375 mln euro rocznie), które realizowane będą do 2012 roku, poziom wsparcia specjalnego w sektorze tytoniu może w latach 2011-2013 wynieść odpowiednio: 40 183 130 euro w latach 2011-2012 oraz 106 558 130 euro w roku 2013.

Program wsparcia specjalnego z tytułu poprawy jakości produktów rolnych w sektorze tytoniu zakłada wykorzystanie na ten cel kwoty 30 mln euro rocznie (90 mln euro przez cały okres trwania programu), z czego 19 092 tys. euro (64%) na wsparcie do tytoniu typu Virginia, 8 691 tys. euro (29%) na wsparcie do tytoniu typu Burley oraz 2 217 tys. euro (7%) na pozostałe tytonie uprawiane w Polsce, tj. tytonie ciemne suszone powietrzem lub suszone powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia (grupy III i IV). Szacuje się, że do programu zakwalifikowane zostanie:

1.      9,5 tys. ton tytoniu typu Virginia,

2.      3,9 tys. ton tytoniu typu Burley,

3.      2,4 tys. ton tytoniu ciemnego (grupy III i IV).

Oznacza to, że średnie stawki płatności dla poszczególnych grup tytoniu wyniosą:

  1. tytoń typu Virginia: 2,01 euro/kg,

  2. tytoń typu Burley: 2,21 euro/kg,

  3. tytoń ciemny (grupy III i IV): 0,91 euro/kg.

Jednocześnie, wychodząc z założenia, że pośrednim odzwierciedleniem jakości surowca tytoniowego jest cena jego skupu, koperta finansowa dla każdej z grup odmian tytoniu będzie rozdzielona pomiędzy poszczególne jego partie,  proporcjonalnie do ceny uzyskanej za daną partię – tak jak opisano to w punkcie 9.2.

7. Źródło finansowania programu

Zgodnie z art. 69 ust. 4, w związku z art. 69 ust 9 oraz art. 131 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009, program finansowany będzie ze środków pochodzących z odpowiedniej redukcji koperty finansowej SAPS przewidzianej dla Polski, o której mowa w art. 40 i Załączniku VIII rozporządzenia nr 73/2009.

8. Inne programy wsparcia

 W latach 2011 i 2012 Polska zamierza utrzymać stosowane obecnie krajowe płatności uzupełniające dla plantatorów tytoniu. Płatność uzupełniająca do tytoniu jest płatnością historyczną, niezwiązaną z produkcją (decoupled), do której otrzymania uprawnieni są rolnicy, którzy produkowali surowiec tytoniowy w roku 2005 lub 2006. Rolnicy ubiegający się o przyznanie krajowej płatności uzupełniającej do tytoniu muszą być wpisani do rejestru podmiotów uprawnionych do otrzymania tej płatności prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego.

Wsparcie specjalne z tytułu poprawy jakości produktów rolnych w sektorze tytoniu jest mechanizmem mającym na celu wsparcie jedynie wysokojakościowej części bieżącej produkcji tytoniu i dotyczy każdego aktualnego producenta tytoniu bez względu na rok, w którym rozpoczął on produkcję tego surowca. Rolnik ubiegający się o wsparcie nie podlega obowiązkowi rejestracji w rejestrze prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego.

9. Opis sektora i obszaru działania

9.1. Opis sektora

Uprawa tytoniu w Polsce jest prowadzona w rejonie lubelsko-podkarpackim, świętokrzysko-małopolskim, kujawsko-pomorskim, mazurskim oraz dolnośląskim. Są to tradycyjnie wyodrębnione rejony uprawy tej rośliny, gdzie produkcja tytoniu udoskonalana jest od lat i ma duże znaczenie dla gospodarki rolnej tych obszarów. Wieloletnia praktyka wskazuje, że na tych obszarach tytoń plonuje najlepiej, a dodatkowo zajmujące się produkcją tytoniu gospodarstwa w tych rejonach posiadają maszyny i urządzenia (zwłaszcza suszarnie) niezbędne do właściwego przygotowania surowca tytoniowego.

  Podstawą rejonizacji uprawy tytoniu są również kryteria przyrodnicze (warunki klimatyczne i glebowe) oraz zasobność tych okręgów w siłę roboczą. Największą koncentrację uprawy obserwuje się w tych województwach, które jednocześnie cechuje wysoka stopa bezrobocia, kształtująca się powyżej średniej krajowej wynoszącej 11,9 % (wg danych GUS na koniec maja 2010 r.). W rejonie lubelsko-podkarpackim stopa bezrobocia wynosi 14,7%, w świętokrzysko-małopolskim 14,9%, w kujawsko-pomorskim 18%, w mazurskim 17,5% a w dolnośląskim 14,8%. Rejony te dodatkowo charakteryzują się również dużym rozdrobnieniem gospodarstw.

Pracochłonność uprawy tytoniu oraz niski stopień jej zmechanizowania sprawiają natomiast, że jest ona prowadzona głównie w małych, wyspecjalizowanych gospodarstwach rodzinnych. Według danych z umów na uprawę tytoniu zarejestrowanych przez Agencję Rynku Rolnego w 2009 r., średnia powierzchnia uprawy tytoniu w Polsce wynosi 1,41 ha.

           Ponadto, brak większych ośrodków przemysłowych zlokalizowanych w tych rejonach znacznie wpływa na ograniczenie możliwości alternatywnego zatrudnienia dla osób, które zamieszkują te tereny.

Przy uprawie surowca tytoniowego zatrudnionych jest ponad 60 tys. osób (ok. 14,5 tys. plantatorów tytoniu, wraz z członkami rodzin i pracownikami najemnymi).

9.2. Opis działania mechanizmu wsparcia

Program wsparcia specjalnego z tytułu poprawy jakości surowca tytoniowego w Polsce uzależnia wysokość wsparcia od uzyskanej ceny skupu za surowiec. Mechanizm ten wzorowany jest na systemie, który funkcjonował w krajach UE-15 w ramach wspólnej organizacji rynku surowca tytoniowego (przed reformą z 2004 r.). Część środków przeznaczonych na płatności (od 15% do 45%) była w tym systemie przyznawana jedynie grupom producentów tytoniu w celu rozdzielenia tej kwoty pomiędzy swoich członków według stawek proporcjonalnych do ceny uzyskanej za dany tytoń. Ta tzw. „zmienna część premii” obejmowała tytoń, za który osiągnięto cenę przynajmniej o 40% wyższą od najniższej ceny w danym roku.

Mechanizm zaproponowany w Polsce zakłada, że całość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie specjalne jest dzielona pomiędzy kwalifikujących się rolników proporcjonalnie do ilości dostarczonego przez nich tytoniu (spełniającego określone wymogi jakościowe) oraz do uzyskanej przez nich ceny skupu. W przypadku zakwalifikowania do Programu np. 15 jednostek masy [jm] tytoniu i przeznaczeniu na niego 10 jednostek pieniężnych [jp], średnia stawka wsparcia za jm tytoniu wyniesie 0,67 jp, jednak stawka dla poszczególnych partii dostarczanego surowca będzie zróżnicowana w zależności od ceny skupu. Sposób obliczania stawki płatności przedstawia następujący wzór:

[A/suma(jm× jp)]×(jm × jp),

gdzie A jest całkowitą kwotą przeznaczoną na realizację wsparcia w danej grupie tytoniu.

Mechanizm ten funkcjonuje oddzielnie w ramach 3 grup odmian tytoniu, a zatem ma na celu poprawę jakości surowca tytoniowego wszystkich typów tytoniu produkowanego w Polsce (Virginia, Burley, tytoń ciemny z grup III i IV).  Mechanizm premiuje w najwyższy sposób ten surowiec, który osiąga najwyższą cenę, co odzwierciedla jego wysoką jakość.

Realizacja wsparcia powierzona została Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, niemniej jednak planuje się, aby kontrola jakości surowca  tytoniowego wykonywana była przez Agencję Rynku Rolnego. Agencja Rynku Rolnego jest instytucją, która dotychczas zajmowała się administrowaniem instrumentami związanymi z rynkiem tego surowca, w tym krajowymi płatnościami uzupełniającymi dla producentów surowca tytoniowego. Agencja ta odpowiedzialna była m.in. za kontrolę skupu u pierwszych przetwórców, posiada zatem wiedzę i doświadczenie oraz odpowiednio przygotowane zasoby kadrowe niezbędne przy wykonywaniu kontroli.

Na wsparcie planuje się przeznaczyć kwotę 30 mln euro rocznie (90 mln euro w latach 2011-2013), z czego 19 092 tys. euro (64%) na wsparcie do tytoniu typu Virginia, 8 691 tys. euro (29%) na wsparcie do tytoniu typu Burley oraz 2 217 tys. euro (7%) na pozostałe tytonie uprawiane w Polsce, tj. tytonie ciemne suszone powietrzem lub suszone powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia (grupy III i IV). Proporcje te zostały ustalone na podstawie przyznanej Polsce kwoty produkcji surowca tytoniowego i stawek płatności obowiązujących w standardowym systemie płatności bezpośrednich i stosowanych w Unii Europejskiej na dzień 30 kwietnia 2004 r. Podział ten w przybliżeniu odpowiada dotychczasowym proporcjom alokacji środków finansowych w tym sektorze w ramach krajowych płatności uzupełniających (CNDP), w szczególności w odniesieniu do tytoni typu Virginia i Burley.

W przypadku tytoni typu Virginia wymagania jakościowe zaproponowane w pkt. 5.1. stanowią „uśrednione” wymagania stosowane dotychczas dla dwóch najwyższych klas jakościowych tego tytoniu. Szacuje się, że przy tak określonych kryteriach jakości do wsparcia zakwalifikowane zostanie ok. 40% tytoniu typu Virginia skupowanego w Polsce (dane z lat 2007-2009 wskazują, że udział tytoniu klas 1 i 2 w całej produkcji tytoniu typu Virginia wynosi 38%. Ze względu na złagodzenie wymagań jakościowych odnośnie do koloru liścia w tym typie tytoniu, szacuje się, że udział ten wzrośnie do ok. 40%).

Przy przyjęciu średniej produkcji tytoniu typu Virginia z lat 2007-2009, wielkość objęta wsparciem kształtowałaby się na poziomie ok. 9,5 tys. ton. Przy przeznaczeniu na wsparcie specjalne dla tej grupy odmian tytoniu kwoty 19 092 tys. euro średnia stawka wsparcia specjalnego wyniosłaby 2,01 euro/kg.

W przypadku tytoni typu Burley wymagania jakościowe zaproponowane w pkt. 5.1. stanowią „uśrednione” wymagania stosowane dotychczas dla najwyższej klasy jakościowej tego tytoniu. Szacuje się, że przy tak określonych kryteriach jakości do wsparcia zakwalifikowane zostanie ok. 31% tytoniu typu Burley skupowanego w Polsce.

Przy przyjęciu średniej produkcji tytoni typu Burley z lat 2007-2009, wielkość objęta wsparciem kształtowałaby się na poziomie ok. 3,9 tys. ton. Przy przeznaczeniu na wsparcie specjalne dla tej grupy odmian tytoniu kwoty 8 691 tys. euro średnia stawka wsparcia specjalnego wyniosłaby 2,21 euro/kg.

W przypadku tytoni ciemnych suszonych powietrzem lub suszonych powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia (grupy III i IV) wymagania jakościowe zaproponowane w pkt. 5.1. stanowią „uśrednione” wymagania stosowane dotychczas dla najwyższej klasy jakościowej tych tytoni. Szacuje się, że przy tak określonych kryteriach jakości do wsparcia zakwalifikowane zostanie ok. 65% tytoni ciemnych grup III i IV łącznie skupowanych w Polsce.

Przy przyjęciu średniej produkcji tytoni ciemnych z lat 2007-2009, wielkość objęta wsparciem kształtowałaby się na poziomie ok. 2,4 tys. ton. Przy przeznaczeniu na wsparcie specjalne dla tej grupy odmian tytoniu kwoty 2 217 tys. euro średnia stawka wsparcia specjalnego wyniosłaby 0,91 euro/kg.

Wielkość produkcji surowca tytoniowego w Polsce w latach 2007-2009 przedstawia Tabela 1.

Tabela 1. Produkcja tytoniu wysokiej jakości w Polsce w latach 2007-2009

Grupa odmian

Wielkość

Jednostki

2007

2008

2009

Virginia

Produkcja cała

kg

22431204

23992674

24652280

Produkcja wysokiej jakości (kl. 1i 2)

kg

7665898

8790598

10658958

Udział tytoniu wysokiej jakości

%

34

37

43

Burley

Produkcja cała

kg

12256000

13070569

12804715

Produkcja wysokiej jakości (kl. 1i 2)

kg

3432961

3994923

4421488

Udział tytoniu wysokiej jakości

%

28

31

35

Mocny Skroniowy

Produkcja cała

kg

1455866

2152680

2313645

Produkcja wysokiej jakości (kl. 1i 2)

kg

744140

1253405

1482013

Udział tytoniu wysokiej jakości

%

51

58

64

Kentucky

Produkcja cała

kg

1639689

1725354

1932080

Produkcja wysokiej jakości (kl. 1i 2)

kg

925151

1327239

1607088

Udział tytoniu wysokiej jakości

%

56

77

83

RAZEM

Produkcja cała

kg

37782759

40941276

41702719

Produkcja wysokiej jakości (kl. 1i 2)

kg

12768151

15366165

18169546

Udział tytoniu wysokiej jakości

%

34

38

44

Tytonie ciemne razem (gr. III i IV)

Produkcja cała

kg

3095555

3878034

4245725

Produkcja wysokiej jakości (kl. 1i 2)

kg

1669291

2580644

3089101

Udział tytoniu wysokiej jakości

%

54

67

73


Wygenerowano w sekund: 0.03
338,188 unikalne wizyty